بررسی اثر ال - کارنیتین

در بهبود پارامترهای اسپرم مردان نابارور:

 یک کارآزمایی بالینی متقاطع

نويسنده(گان): نرگس مسلمي زاده ، عباسعلي كريمپور، سپيده پيوندي  

چکيده:
زمينه و هدف: كاهش ميزان باروري مردان يكي از مسائل مهم علم ناباروري و اختلال در توليد اسپرم از علل اصلي ناباروري مردان است. علت نقص توليد اسپرم در اكثر موارد ناشناخته است. درمان هاي دارويي متعددي از جمله تجويز ال ـ كارنيتين براي افزايش تعداد و تحرك اسپرم معرفي شده اند. كارنيتين در مواد غذايي وجود دارد و از اسيد آمينه ليزين و متي يونين مشتق مي شود و ال ـ كارنيتين كه در اپيديديم متمركز شده سبب انتقال اسيدهاي چرب به درون ميتوكندري و در اكسيداسيون اسيدهاي چرب به عنوان منبع اصلي انرژي اسپرمها دخالت دارد. كارنيتين سبب حفاظت غشاي سلول در برابر صدمات ناشي از راديكال هاي آزاد اكسيژن نيز مي شود. با توجه به تاثير كارنيتين در متابولسيم سلولي، اين مطالعه براي بررسي اثر ال ـ كارنيتين در بهبود پارامترهاي غيرطبيعي اسپرموگرام انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني، دوسوكور و تصادفي و به صورت متقاطع در 30 مرد نابارور مراجعه كننده به كلينيك ناباروري بيمارستان امام خميني شهر ساري در سال 86-1385 انجام شد. بيماران داراي اسپرموگرام غيرطبيعي براساس معيارهاي WHO حداقل در دو نمونه به فاصله 4 هفته كه سطح گنادوتروپينها و تستوسترون و پرولاكتين آنها نرمال بود وارد مطالعه و به طور تصادفي به دو گروه A و B تقسيم شدند. معيارهاي خروج از مطالعه عبارت بود از: 1ـ وجود عامل زمينه اي مثل واريكوسل درجه 3 و4، آتروفي بيضه، اختلال انزال، 2ـ مصرف هرگونه دارو در 2 ماه گذشته، 3ـ بيماران مبتلا به آزواسپرمي، اختلالات اندوكرين و آناتوميك يا عفونت، 4ـ بيماران كانديد ICSI به علت اختلال شديد اسپرموگرام يا ساير علل ناباروري. دو گروه به ترتيب تحت درمان با قرص كارنيتين g2 در روز و دارونما به مدت دو ماه قرار گرفتند. سپس به مدت دو ماه مصرف دارو و دارونما قطع شد. پس از آن به مدت دو ماه افرادي كه قبلاً دارو دريافت كرده بودند دارونما و افرادي كه دارونما دريافت كرده بودند دارو مصرف نمودند. بررسي اسپرموگرام در 4 مرحله قبل از ورود به طرح، بعد از مداخله اول، بعد از قطع دارو و دارونما و بعد از مداخله دوم انجام شد. تجزيه و تحليل آماري توسط آمار توصيفي (M+-SD) زوج و مستقل t-test با 05/0p< صورت گرفت.
نتايج: در بيماران مورد مطالعه بعد از 2 ماه مصرف داروي كارنيتين، افزايش معني داري در غلظت اسپرم، حركت كلي و حركت رو به جلو ديده شد ولي تغييري در حجم و اشكال طبيعي اسپرم ديده نشد ( 0005/0p=) اين تغييرات 2 ماه بعد از قطع مصرف دارو به حالت اوليه برگشت. در همه اين بيماران حين مصرف دارونما تغييري در هيچ كدام از پارامترهاي اسپرموگرام مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر كارنيتين دارويي مؤثر در افزايش تعداد اسپرم و افزايش قدرت تحرك و حركت رو به جلوي اسپرم بود. انجام مطالعات وسيع تر باليني جهت شفاف شدن بيشتر نقش كارنيتين در درمان ناباروري مردان توصيه مي شود.


فروش اینترنتی تقویت کننده ی جنسی گیاهی

 


برچسب‌ها: بررسی اثر ال, کارنیتین در بهبود پارامترهای اسپرم مردان نابارور, ال, کارنیتین
نوشته شده توسط دکتر مهدي مناف زاده در پنجشنبه ۳ فروردین۱۳۹۱ ساعت ۱:۱۴ قبل از ظهر | لینک ثابت |